1 May - Sydney Volleyball League - R3 - Sydney University v Vostok