26 February - North Sydney Sirens V Sydney University